يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
168نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1392/03/053000
168نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1391/12/212000
168نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1391/07/101500
168نيروهاي مسلحشياف مقعدي - بيزاکوديل - 5mg1390/08/081100