شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
97نيروهاي مسلحشياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/08/284750
97نيروهاي مسلحشياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/03/054000
97نيروهاي مسلحشياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/12/212500
97نيروهاي مسلحشياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/09/221700
97نيروهاي مسلحشياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/03/071200
97نيروهاي مسلحشياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1390/08/08770
97نيروهاي مسلحشياف مقعدي - آنتي هموروئيد - -1388/07/16600