يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8نيروهاي مسلح70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1393/07/012800
8نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1392/03/052400
8نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1391/12/211500
8نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1391/03/071000
8نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1390/08/08880