سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6نيروهاي مسلح70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1393/07/012500
6نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1392/03/052250
6نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1391/12/211400
6نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1391/07/101000
6نيروهاي مسلحشياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1390/08/08825