جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14396نيروهاي مسلح70شربت - فيگ پلاس - -1393/07/0150000
14396نيروهاي مسلح70شربت - فيگ پلاس - -1393/07/0150000
14396نيروهاي مسلحشربت - فيگ پلاس - -1391/05/0430000