شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
612نيروهاي مسلح70شربت - گريپ ميکسچر - -1393/07/0135000
612نيروهاي مسلح70شربت - گريپ ميکسچر - -1393/07/0135000
612نيروهاي مسلحشربت - گريپ ميکسچر - -1392/02/0722000
612نيروهاي مسلحشربت - گريپ ميکسچر - -1391/05/1015000
612نيروهاي مسلحشربت - گريپ ميکسچر - -1391/03/2212000
612نيروهاي مسلحشربت - گريپ ميکسچر - -1388/07/1612000