پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1839نيروهاي مسلح70شربت - سناگل - 60mg1393/07/0147000
1839نيروهاي مسلح70شربت - سناگل - 60mg1393/07/0147000
1839نيروهاي مسلحشربت - سناگل - 60mg1392/09/0139000
1839نيروهاي مسلحشربت - سناگل - 60mg1392/05/0431000
1839نيروهاي مسلحشربت - سناگل - 60mg1391/03/2226000