چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4585نيروهاي مسلحشربت - زينک سولفات - 5mg/5ml 120ML1392/08/0130000
4585نيروهاي مسلحشربت - زينک سولفات - 5mg/5ml 120ML1392/05/0123000
4585نيروهاي مسلحشربت - زينک سولفات - 5mg/5ml 120ML1391/12/2720000
4585نيروهاي مسلحشربت - زينک سولفات - 5mg/5ml 120ML1388/11/068500
4585نيروهاي مسلحشربت - زينک سولفات - 5mg/5ml 120ML1388/07/164300