يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14392نيروهاي مسلح70شربت - ويولا ادوراتا - -1393/07/0167000
14392نيروهاي مسلح70شربت - ويولا ادوراتا - -1393/07/0167000
14392نيروهاي مسلحشربت - ويولا ادوراتا - -1392/05/0145500
14392نيروهاي مسلحشربت - ويولا ادوراتا - -1391/03/2236000