جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1159نيروهاي مسلح70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300ml1393/01/01450000
1159نيروهاي مسلحشربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300ml1392/02/05237000
1159نيروهاي مسلحشربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300ml1391/04/28220000
1159نيروهاي مسلحشربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300ml1390/12/13123000