جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2805نيروهاي مسلح70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 240 ML1393/08/3020000
2805نيروهاي مسلح70شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 240 ML1387/04/0420000
2805نيروهاي مسلحشربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 240 ML1388/07/1616000