شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7669نيروهاي مسلح90شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1393/10/1540000
7669نيروهاي مسلح90شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1392/08/2035000
7669نيروهاي مسلحشربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 120 ML1391/09/2022000