پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1724نيروهاي مسلحشربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 60 ML1390/12/0612000
1724نيروهاي مسلحشربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 60 ML1388/07/164000