چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1211نيروهاي مسلح70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1393/07/0120000
1211نيروهاي مسلح70شربت - تئوفيلين جي - 120ml1393/07/0120000
1211نيروهاي مسلحشربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/08/2017000
1211نيروهاي مسلحشربت - تئوفيلين جي - 120ml1392/03/0513000
1211نيروهاي مسلحشربت - تئوفيلين جي - 120ml1391/07/0310000
1211نيروهاي مسلحشربت - تئوفيلين جي - 120ml1390/05/188000
1211نيروهاي مسلحشربت - تئوفيلين جي - 120ml1388/07/164650