جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1112نيروهاي مسلحشربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1392/03/0512500
1112نيروهاي مسلحشربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1391/10/1510500
1112نيروهاي مسلحشربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1391/05/287800
1112نيروهاي مسلحشربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1390/05/186600
1112نيروهاي مسلحشربت - سالبوتامول - 2mg/5ml (As sulfate) 100ML1388/07/164500