دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1012نيروهاي مسلح70شربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1393/07/0120000
1012نيروهاي مسلحشربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1392/03/0512000
1012نيروهاي مسلحشربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1391/09/208000
1012نيروهاي مسلحشربت - پيپرازين سيترات - 583.5 mg/5ml1388/07/163300