يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1076نيروهاي مسلحشربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1392/03/059000
1076نيروهاي مسلحشربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1391/09/206600
1076نيروهاي مسلحشربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1388/07/166000