يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1060نيروهاي مسلحشربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1392/03/0510500
1060نيروهاي مسلحشربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1391/09/208000
1060نيروهاي مسلحشربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1391/01/276000
1060نيروهاي مسلحشربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1390/10/184800
1060نيروهاي مسلحشربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60ML1388/07/162500