شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
953نيروهاي مسلح70شربت - پارومومايسين سولفات - 125mg/5ml1393/04/10160000
953نيروهاي مسلحشربت - پارومومايسين سولفات - 125mg/5ml1390/06/206820