شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2011نيروهاي مسلحشربت - لوراتادين - 5mg/5ml1392/03/0511000
2011نيروهاي مسلحشربت - لوراتادين - 5mg/5ml1391/09/208500
2011نيروهاي مسلحشربت - لوراتادين - 5mg/5ml1390/05/186000
2011نيروهاي مسلحشربت - لوراتادين - 5mg/5ml1388/07/163500