پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
728نيروهاي مسلح70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1393/05/0127000
728نيروهاي مسلحشربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1392/03/0523000
728نيروهاي مسلحشربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1391/09/2015500
728نيروهاي مسلحشربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1391/07/1011000
728نيروهاي مسلحشربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1390/05/188400