يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
650نيروهاي مسلح70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1393/11/0120000
650نيروهاي مسلحشربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1392/09/2017000
650نيروهاي مسلحشربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1392/03/0514400
650نيروهاي مسلحشربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1391/09/2011000
650نيروهاي مسلحشربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1391/04/039000
650نيروهاي مسلحشربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1390/09/287200
650نيروهاي مسلحشربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1388/07/165000