جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
614نيروهاي مسلح70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1393/07/0114000
614نيروهاي مسلحشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1392/03/0510000
614نيروهاي مسلحشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1391/09/207600
614نيروهاي مسلحشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1391/04/046100
614نيروهاي مسلحشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1390/05/185400
614نيروهاي مسلحشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1388/07/162000