دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1392/03/0510500
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1391/09/207000
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1391/06/014800
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1388/07/164000