سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1392/03/0510500
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1391/09/207000
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1391/06/014800
2051نيروهاي مسلحشربت - فلوکستين - 20mg/5ml1388/07/164000