پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
523نيروهاي مسلح70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1393/04/0115000
523نيروهاي مسلحشربت - اکسپکتورانت - 60ml1392/03/0512000
523نيروهاي مسلحشربت - اکسپکتورانت - 60ml1391/09/208000
523نيروهاي مسلحشربت - اکسپکتورانت - 60ml1391/04/036500
523نيروهاي مسلحشربت - اکسپکتورانت - 60ml1390/08/015400