پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
513نيروهاي مسلحشربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1392/03/05155000
513نيروهاي مسلحشربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1390/05/01120000