يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
456نيروهاي مسلح70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1393/10/0113500
456نيروهاي مسلحشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1392/03/0512000
456نيروهاي مسلحشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1391/09/208000
456نيروهاي مسلحشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1391/05/286500
456نيروهاي مسلحشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1390/05/185600
456نيروهاي مسلحشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1388/07/164000