جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1462نيروهاي مسلحشربت - ديازپام - 2mg/5ml1392/03/0515000
1462نيروهاي مسلحشربت - ديازپام - 2mg/5ml1391/09/2011500
1462نيروهاي مسلحشربت - ديازپام - 2mg/5ml1390/05/308000
1462نيروهاي مسلحشربت - ديازپام - 2mg/5ml1388/07/164000