سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
408نيروهاي مسلح70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1393/11/0117000
408نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1392/03/0515500
408نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1391/09/2210600
408نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1391/04/038200
408نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1390/05/186600
408نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1388/07/163600