شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
405نيروهاي مسلح70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1393/11/0116000
405نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1392/03/0514000
405نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1391/09/229500
405نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1391/03/037500
405نيروهاي مسلحشربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1390/11/246600