يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6037نيروهاي مسلح70شربت - سفاکلر - 250mg/5ml1393/04/25488264
6037نيروهاي مسلحشربت - سفاکلر - 250mg/5ml1391/12/01260000
6037نيروهاي مسلحشربت - سفاکلر - 250mg/5ml1390/12/24150000
6037نيروهاي مسلحشربت - سفاکلر - 250mg/5ml1390/07/23148500