پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2014نيروهاي مسلح70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1393/07/0113000
2014نيروهاي مسلحشربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1392/03/0511000
2014نيروهاي مسلحشربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1391/09/208500
2014نيروهاي مسلحشربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1390/05/186000
2014نيروهاي مسلحشربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1388/07/162500