جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2232نيروهاي مسلح70شربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5ml1393/07/0120000
2232نيروهاي مسلح70شربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5ml1393/07/0120000
2232نيروهاي مسلحشربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5ml1392/03/0514300
2232نيروهاي مسلحشربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5ml1391/09/2011000
2232نيروهاي مسلحشربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5ml1391/05/259000
2232نيروهاي مسلحشربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5ml1390/05/187200
2232نيروهاي مسلحشربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5ml1388/07/163000