جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1422نيروهاي مسلحشربت - کارنيتين - 1g/10ml1392/10/1745000
1422نيروهاي مسلحشربت - کارنيتين - 1g/10ml1391/10/1037000
1422نيروهاي مسلحشربت - کارنيتين - 1g/10ml1390/09/1210900