يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
196نيروهاي مسلح70شربت - کلسيم - -1393/07/01108000
196نيروهاي مسلح70شربت - کلسيم - -1393/07/01108000
196نيروهاي مسلحشربت - کلسيم - -1392/04/0580000
196نيروهاي مسلحشربت - کلسيم - -1391/11/0150000
196نيروهاي مسلحشربت - کلسيم - -1390/09/2036000