شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5883نيروهاي مسلح90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/08/302160000
5883نيروهاي مسلح90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/01/011900000
5883نيروهاي مسلح50ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/05/011400000
5883نيروهاي مسلح50ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/04/1815000000
5883نيروهاي مسلحويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1391/09/011600000
5883نيروهاي مسلحويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1391/05/041018000
5883نيروهاي مسلحويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1390/07/061000000