شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6383نيروهاي مسلح90ويال - وريکونازول - 200mg1393/09/013056000
6383نيروهاي مسلح90ويال - وريکونازول - 200mg1393/05/011082000
6383نيروهاي مسلح90ويال - وريکونازول - 200mg1393/04/253056000
6383نيروهاي مسلحويال - وريکونازول - 200mg1392/05/033056000
6383نيروهاي مسلحويال - وريکونازول - 200mg1392/03/223050000