جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1284نيروهاي مسلح90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1393/08/01180000
1284نيروهاي مسلح90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1393/05/01150000
1284نيروهاي مسلحويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/12/04360000
1284نيروهاي مسلحويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/04/04128886
1284نيروهاي مسلحويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1391/07/10106826
1284نيروهاي مسلحويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1391/04/2848000
1284نيروهاي مسلحويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1391/02/26138245
1284نيروهاي مسلحويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1390/07/2045000
1284نيروهاي مسلحويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1388/07/1633000