پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1283نيروهاي مسلح90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/05/01200000
1283نيروهاي مسلح90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/06/01240000
1283نيروهاي مسلح85ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/04/25220000
1283نيروهاي مسلح90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/05/20200000
1283نيروهاي مسلحويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1392/07/01100000
1283نيروهاي مسلحويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1391/05/18164830
1283نيروهاي مسلحويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1391/02/25100000
1283نيروهاي مسلحويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1390/08/0784000