يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1276نيروهاي مسلحويال - وانکومايسين - 500mg1392/03/0550000
1276نيروهاي مسلحويال - وانکومايسين - 500mg1391/07/0935000
1276نيروهاي مسلحويال - وانکومايسين - 500mg1390/05/2526000
1276نيروهاي مسلحويال - وانکومايسين - 500mg1388/07/1620000