سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8396نيروهاي مسلح70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1393/07/01600000
8396نيروهاي مسلح70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1393/07/01600000
8396نيروهاي مسلحويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1392/04/02580000
8396نيروهاي مسلحويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1392/05/20580000
8396نيروهاي مسلحويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1391/10/10290000
8396نيروهاي مسلحويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1390/11/30280000