جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1266نيروهاي مسلح85ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/08/302300000
1266نيروهاي مسلح90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/08/011900000
1266نيروهاي مسلح85ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/06/012400000
1266نيروهاي مسلح90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/05/011600000
1266نيروهاي مسلح90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/04/251900000
1266نيروهاي مسلح90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/04/251600000
1266نيروهاي مسلح85ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/05/202300000
1266نيروهاي مسلح85ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/05/012260000
1266نيروهاي مسلح85ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/04/182260000
1266نيروهاي مسلحويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/03/012300000
1266نيروهاي مسلحويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/04/012300000
1266نيروهاي مسلحويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/01/051600000
1266نيروهاي مسلحويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1391/03/231520000
1266نيروهاي مسلحويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1390/12/20820000