يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5283نيروهاي مسلح90ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/08/3026000000
5283نيروهاي مسلح90ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/05/0122000000
5283نيروهاي مسلح85ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/04/1826000000
5283نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 150mg1392/11/0130000000
5283نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 150mg1392/03/0824000000
5283نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 150mg1391/08/2513830000
5283نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 150mg1391/02/0212852000
5283نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 150mg1389/08/0812300000