دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2481نيروهاي مسلح90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/05/0157750000
2481نيروهاي مسلح90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/04/2544000000
2481نيروهاي مسلح90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/05/2570000000
2481نيروهاي مسلح85ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/05/0157750000
2481نيروهاي مسلح85ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/05/0162000000
2481نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 440mg1392/04/0181000000
2481نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 440mg1391/08/2045000000
2481نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 440mg1391/07/1540000000
2481نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 440mg1391/02/0236620000
2481نيروهاي مسلحويال - تراستوزوماب - 440mg1389/08/2234394880