يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1218نيروهاي مسلح70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1393/01/2485000
1218نيروهاي مسلحويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/05/0570000
1218نيروهاي مسلحويال - تيوپنتال سديم - 1g1391/02/1843450
1218نيروهاي مسلحويال - تيوپنتال سديم - 1g1390/05/0125000
1218نيروهاي مسلحويال - تيوپنتال سديم - 1g1388/07/1621700