دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1219نيروهاي مسلح70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1393/08/0165000
1219نيروهاي مسلح70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1393/08/0165000
1219نيروهاي مسلحويال - تيوپنتال سديم - 500mg1392/09/2053000
1219نيروهاي مسلحويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/02/1826400
1219نيروهاي مسلحويال - تيوپنتال سديم - 500mg1388/07/1615000