شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1173نيروهاي مسلح70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1393/07/0195000
1173نيروهاي مسلح70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1392/07/0147000
1173نيروهاي مسلحويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1392/04/0827000
1173نيروهاي مسلحويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1391/09/257000
1173نيروهاي مسلحويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1390/05/265000