پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
15846نيروهاي مسلح90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/08/011961000
15846نيروهاي مسلح90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/08/011961000
15846نيروهاي مسلح90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/05/011733000
15846نيروهاي مسلح90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/04/251961000
15846نيروهاي مسلح85ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/04/184240000
15846نيروهاي مسلحويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1391/04/272180000
15846نيروهاي مسلحويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1390/12/152050000