دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1166نيروهاي مسلحويال - اسپکتينومايسين - 2g1392/08/0184000
1166نيروهاي مسلحويال - اسپکتينومايسين - 2g1391/11/2576000
1166نيروهاي مسلحويال - اسپکتينومايسين - 2g1388/07/1675000